Redakcja


Redaktor naczelny

JACEK BIELECKI

Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 22 554 13 04
e-mail: jbielecki@biol.uw.edu.pl

Specjalność: molekularne mechanizmy patogenezy; genetyka bakterii patogennych, szczepionki nowej generacji, biologia patogenów wewnątrzkomórkowych. Szczególne zainteresowania: badania roli i regulacji determinantów patogenezy, konstrukcja wektorów ekspresjonujacych obce antygeny, zastosowanie bakterii Listeria monocytogenes lub Bacillus subtilis do indukcji odporności komórkowej.

 

Zastępca redaktora naczelnego

RADOSŁAW STACHOWIAK

Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 22 554 13 12
e-mail: radeks@biol.uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia molekularna i biotechnologia. Szczególne zainteresowania: mechanizmy bakteryjnej patogenezy, genetyka bakterii patogennych, mechanizmy działania toksyn bakteryjnych, konstrukcja wektorów do ekspresji heterologicznych genów, zastosowanie bakterii oraz białek bakteryjnych w biotechnologii, biotechnologia medyczna, mikrobiologia medyczna, biologia syntetyczna.

 

Redaktor

BOHDAN STAROŚCIAK

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Oczki 3 (parter), 02-007 Warszawa
tel. 22 628 08 22, 22 621 13 51

 

Specjalność: mikrobiologia farmaceutyczna; Szczególne zainteresowania: poszukiwanie i ocena związków o aktywności przeciwdrobnoustrojowej (środki dezynfekcyjne, antybiotyki i inne preparaty), genotoksyczności leków wobec drobnoustrojów, genetyka bakterii – głównie Streptococcus, Lactococcus i Bacillus polymyxa, biosynteza substancji antybiotycznych u w/w bakterii.

 

Redaktor

PIOTR ZALESKI

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Starościńska 5, 02-516 Warszawa
tel. 22 378 62 29
e-mail: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia, genetyka bakterii. Szczególne zainteresowania: biologia molekularna mobilnych elementów genetycznych, biotechnologiczne wykorzystanie plazmidów.

 

Sekretarz

AGNIESZKA SOBOLEWSKA-RUTA

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Starościńska 5, 02-516 Warszawa
tel. 22 378 62 29
e-mail: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl

Specjalność: mikrobiologia, biologia komórki oraz genetyka bakterii. Szczególne zainteresowania: biologia molekularna plazmidów, konstrukcja szczepów bakteryjnych o odpowiednich genotypach do produkcji białek rekombinowanych.

 

 

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY
Redaktor działu

STEFANIA GIEDRYS-KALEMBA

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres Redaktora:
ul. Malinowa 11, 72-003 Wołczkowo
tel. 605 031 324
e-mail: kalemba@mp.pl lub kalemba@pum.edu.pl

 

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2018, 57, 3

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.