Recenzenci


Redakcja Postępów Mikrobiologii składa podziękowania naszym Recenzentom spoza Rady Redakcyjnej którzy w zeszłym roku przyczynili się do publikacji prac najwyższej jakości w naszym kwartalniku.
Serdecznie dziękujemy:

Pani Doktor Tamarze Aleksandrzak-Piekarczyk

Pani Doktor Jadwidze Baj

Panu Profesorowi Wiesławowi Barabaszowi

Panu Doktorowi Piotrowi Borsukowi

Pani Profesor Katarzynie Jagusztyn-Krynickiej

Panu Profesorowi Wiesławowi Kurzątkowskiemu

Panu Doktorowi Antoniemu Miernikowi

Pani Profesor Magdalenie Popowskiej

Pani Profesor Annie Skorupskiej

Panu Profesorowi Zdzisławowi Targońskiemu

Panu Profesorowi Stefanowi Tyskiemu

Pani Profesor Krystynie I. Wolskiej

Stali recenzenci

Prof. dr hab. E. KATARZYNA JAGUSZTYN-KRYNICKA (Uniwersytet Warszawski)

Dr ANTONI MIERNIK (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. MAGDALENA POPOWSKA, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Stali recenzenci działu Publikacje Metodyczne i Standardy

Prof. dr hab. JERZY DŁUGOŃSKI (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. WALERIA HRYNIEWICZ (Narodowy Instytut Leków)

Prof. dr hab. EUGENIUSZ MAŁAFIEJ (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki)

Prof. dr hab. ANNA PRZONDO-MORDARSKA (Akademia Medyczna we Wrocławiu)

 

 

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2017, 56, 3

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.