Recenzenci


Redakcja Postępów Mikrobiologii składa podziękowania naszym Recenzentom spoza Rady Redakcyjnej którzy w zeszłym roku przyczynili się do publikacji prac najwyższej jakości w naszym kwartalniku.
Serdecznie dziękujemy:

 

Pani Doktor Tamarze Aleksandrzak-Piekarczyk

Pani Profesor Annie Brillowskiej-Dąbrowskiej

Pani Profesor Irenie Choroszy-Król

Panu Profesorowi Robertowi Czajkowskiemu

Pani Profesor Elżbiecie Daczkowskiej-Kozon

Panu Profesorowi Łukaszowi Drewniakowi

Pani Doktor Iwonie Gientka

Pani Doktor Renacie Godlewskiej

Pani Profesor Katarzynie Jagusztyn-Krynickiej

Pani Doktor Małgorzacie Kęsik-Brodackiej

Pani Profesor Barbarze Kieliszewskiej-Rokickiej

Pani Doktor Monice Kordowskiej-Wiater

 Pani Doktor Magdalenie Kowalczyk

Pani Profesor Gayane Martirosian

Pani Doktor Marzenie Matejczyk

Pani Profesor Magdalenie Popowskiej

Pani Profesor Beacie Sobieszczańskiej

Pani Profesor Agnieszce Szalewskiej-Pałasz

Panu Profesorowi Piotrowi Walczakowi

Stali recenzenci

Prof. dr hab. E. KATARZYNA JAGUSZTYN-KRYNICKA (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. MAGDALENA POPOWSKA, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

 

Stali recenzenci działu Publikacje Metodyczne i Standardy

Prof. dr hab. JERZY DŁUGOŃSKI (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. WALERIA HRYNIEWICZ (Narodowy Instytut Leków)

Prof. dr hab. EUGENIUSZ MAŁAFIEJ (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki)

Prof. dr hab. ANNA PRZONDO-MORDARSKA (Akademia Medyczna we Wrocławiu)

 

 

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2018, 57, 3

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.