PROF. DR HAB. STANISŁAWA TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA


adres: Samodzielna Pracownia Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych, Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791, Warszawa; tel. 22 54 21 250; e-mail: stylewska@pzh.gov.pl

Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1969 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Pracowni Preparatów Krwiopochodnych Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Warszawie. Od 1972 roku pracowała w Instytucie Gruźlicy, najpierw  w Zakładzie  Chemii Klinicznej, a następnie  w Zakładzie Immunologii. W 1980 roku podjęła pracę w Zakładzie Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny. Obecnie jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych PZH.

Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1978 roku, doktora habilitowanego w 1985 i tytuł profesora w 1995 roku. Główne zainteresowania naukowe to czynniki zjadliwości i adhezja bakterii, drogi szerzenia się zakażeń oraz zakażenia odzwierzęce przenoszone z udziałem wektorów, szczególnie riketsjozy i borelioza z Lyme.  Jest  autorką  lub współautorką  ponad 140 publikacji, między innymi, w takich czasopismach, jak np.: Infection and Immunity, Journal of Infectious Diseases, Current Microbiology, European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

Przebywała na dłuższych stażach naukowych w Centrum Biomedycznym w Uppsali, w Szwecji i dwukrotnie w Forysyth Research Center, w Bostonie, USA. Jest członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Research Affiliate w Forsyth Research Center w Bostonie.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.