PROF. DR HAB. ELŻBIETA ANNA TRAFNY


adres: Centrum Inżynierii Biomedycznej, Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, ul. S. Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa;
tel: 261 839 544; e-mail: elzbieta.trafny@wat.edu.pl

Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1983 r.). Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w Zakładzie Mikrobiologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (WIHiE) i pracowała w WIHiE do 2014 roku na kolejno zajmowanych stanowiskach asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Mikrobiologii WIHiE. W 1987 r. uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych w specjalności immunochemia. W latach 1992-1993 przebywała jako stypendystka w Zakładzie Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, USA. Brała tam udział w badaniach nad strukturą krystalograficzną podjednostki katalitycznej kinazy białkowej zależnej od cAMP. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, specjalność mikrobiologia uzyskała w 2000 r. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w 2016 r. w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Obecnie jest zatrudniona w Centrum Inżynierii Biomedycznej IOE WAT na stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego i kieruje Pracownią Biologii Molekularnej Centrum. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, kilku rozdziałów w monografiach i dwóch patentów, dotyczących opatrunków kolagenowych z antybiotykami w postaci liposomalnej. Brała udział w projektach badawczych MNiSW, NCN, NCBiR i DARPA w charakterze kierownika projektu (5) oraz kierownika zadań badawczych i wykonawcy (10). Była recenzentką kilkunastu rozpraw doktorskich, ponad 80 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz kilkudziesięciu międzynarodowych projektów naukowych. W latach 2012-2014 pełniła funkcję eksperta naukowego w „The Independent Scientific Evaluation Group” programu „Science for Peace and Security” NATO. W 2013 r. została powołana przez Ministra Zdrowia na zastępcę Przewodniczącego Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do spraw Eliminacji Poliomyelitis i nadal pełni tę funkcję. Posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Od 2016 r. jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Główne obszary zainteresowań naukowych to adhezja bakterii, właściwości biofilmów, mechanizmy chorobotwórczości bakterii w zakażeniach przewlekłych. Obecnie zajmuje się wykorzystaniem metod biologii molekularnej i nanotechnologii do rozwoju innowacyjnych technik medycznych.

Od 2018 r. Redaktor Naczelna Polish Journal of Microbiology.

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.