PROF. DR HAB. ANTONI RÓŻALSKI


adres: Zakład Biologii Bakterii, Instytut Mikrobiologii Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237, Łódź; tel. 42 63 54 464; e-mail: antoni.rozalski@biol.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Antoni Różalski urodził się 19 października 1952 r. w Ziębicach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie. W 1971 r. podjął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 1976 r. z tytułem magistra biologii w zakresie mikrobiologii. W tym samym roku podjął pracę na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej, gdzie uzyskał kolejno stopień doktora (1984), doktora habilitowanego (1991) i tytuł naukowy profesora (1996). Prowadzi badania o charakterze immunochemicznym i immunobiologicznym antygenów powierzchniowych bakterii Gram-ujemnych z rodzajów ProteusProvidencia. Głównym celem tych badań jest ustalenie struktury chemicznej lipopolisacharydów (LPS, endotoksyna) tych bakterii i zidentyfikowanie w ich obrębie epitopów, wiązanych przez przeciwciała anty-O oraz przez przeciwciała przeciwko części rdzeń-lipidA. Badania swoistości antygenów O, w których ma udział A. Różalski, doprowadziły do wyjaśnienia podstaw molekularnych klasyfikacji serologicznej P. mirabilisP. vulgaris oraz Pr. alcalifaciens, Pr. stuartiiPr. rustigianii. Są one prowadzone we współpracy z Instytutem Chemii Organicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Podjął też współpracę z TEDA School of Biological Sciences and Biotechnology, Nankai University w Tianjin w Chinach, której celem są badania genetyczne antygenów O ww. bakterii. A. Różalski podczas dwóch długoterminowych zagranicznych staży naukowych jakie odbył w Forschungszentrum Borstel (Institut für Immunobiologie und Medizin w Borstel) w Niemczech analizował swoistość epitopową przeciwciał monoklonalnych i surowic poliklonalnych przeciwko części Kdo-lipid A w LPS bakterii Salmonella minnesota, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae oraz Chlamydia sp. W kraju podjął też badania innych, niż endotoksyna czynników chorobotwórczości bakterii z rodzaju Proteus – m.in. hemolizyn, właściwości adhezyjnych oraz właściwości inwazyjnych. W jego zespole naukowym prowadzone są też badania infekcyjnej kamicy moczowej związanej z zakażeniami pałeczkami P. mirabilis oraz biofilmu bakterii z rodzajów ProteusProvidencia, a także fagów zdolnych do eliminacji uropatogennych bakterii rodzajów Proteus, ProvidenciaMorganella. Jest współautorem 143 oryginalnych prac doświadczalnych, 32 artykułów przeglądowych, skryptu z mikrobiologii ogólnej dla studentów, przekładu podręcznika z mikrobiologii klinicznej oraz 96 komunikatów na konferencjach zagranicznych i 141 krajowych oraz 11 innych opracowań. Prowadzi wykłady z mikrobiologii ogólnej oraz wykłady monograficzne z immunochemii bakterii, a także na temat czynników wirulencji. Na Uniwersytecie Łódzkim pełnił w latach 1991-1993 funkcje Prodziekana i w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ; 2002-2008 Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ; 2008-2016 Prorektora ds. nauki UŁ; 2014-2016 Prorektora ds. studenckich i toku studiów UŁ. Od 1.09.2016 jest Rektorem UŁ. Od 1997 r. do 2016 był kierownikiem Zakładu Immunobiologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii Biotechnologii i Immunologii UL, od 2016 r. przekształconego w Zakład Biologii Bakterii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2015 r. Prezes ŁTN)). Członek Komitetu Mikrobiologii PAN w latach 2007-2015 (V-ce Przewodniczący – 2013-2015). Od 2016 r. członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. V-ce Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi w latach 2004-2012, od 2012 r. Przewodniczący. Od 2015 r członek Rady Naukowej Centrum Zdrowia „Matki Polki” w Łodzi.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.