PROF. DR HAB. JERZY DŁUGOŃSKI


adres: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź; tel. 42 635 44 65, fax/tel.   42 678 49 32; e-mail: jerzy.dlugonski@biol.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Jerzy Długoński urodził się 12 stycznia 1948 r. w Wałczu. Ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego w Gdańsku – specjalność: mikrobiologia przemysłowa, analityka (1966), następnie studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego otrzymując w 1971 roku dyplom magistra biologii ze specjalnością w zakresie mikrobiologii. W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii (obecnie Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii
i Immunologii) UŁ. Stopień doktora uzyskał w 1979 r. broniąc pracę dotyczącą właściwości biologicznych 16α-hydroksylazy steroidowej u promieniowców. Habilitował się w 1993 r., przedstawiając rozprawę zawierającą wyniki badań nad 11-hydrokylacją steroidów u grzybów, z wykorzystaniem protoplastów Cunninghamella elegans jako modelu doświadczalnego. W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Od 2000 r. jest zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku profesora zwyczajnego.

Odbył staże naukowe w Instytucie Biochemii Uniwersytetu w Lublianie (Słowenia), Instytucie Mikrobiologii Uniwersytetu w Szegedzie (Węgry) i Instytucie Mikrobiologii Ogólnej Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria). W latach 1993 – 1996 pełnił (z wyboru) funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. Od 1994 r. do chwili obecnej, kieruje Katedrą Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ. W latach 1996 – 2008 roku był również (z wyboru) dyrektorem Instytutu. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji, w tym 2 podręczników dla studentów pt. „Biotechnologia mikrobiologiczna” (red. nauk. Długoński J.), „Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności” (red. nauk. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.) oraz edytorem i współautorem obszernej monografii naukowej z zakresu mikrobiologicznej degradacji toksycznych zanieczyszczeń pt.„Microbial Biodegradation. From Omics to Function and Application”, wydanej w 2016 roku przez wydawnictwo naukowe Caister Academic Press United Kingdom. Pełnił funkcję promotora w 8 obronionych rozprawach doktorskich, obecnie jest opiekunem w 3 dalszych, otwartych przewodach doktorskich. Recenzował liczne prace doktorskie, habilitacyjne i wnioski o tytuł naukowy profesora. Członek szeregu organizacji i towarzystw naukowych, w tym z wyboru: Komitetu Biotechnologii PAN (wiceprzewodniczący), Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Sekcja III), Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Rady Redakcyjnej Postępów Mikrobiologii. Współorganizator licznych kongresów krajowych i międzynarodowych z zakresu mikrobiologii i biotechnologii.

Jego obecne zainteresowania naukowe są związane z wykorzystaniem drobnoustrojów do detoksykacji
i biodegradacji związków szkodliwych dla środowiska, zwłaszcza z grupy EDC (Endocrine Disrupting Compounds), rolą składników zewnętrznych osłon komórkowych drobnoustrojów w przenikaniu ksenobiotyków hydrofobowych do wnętrza komórki oraz wiązaniu metali ciężkich. Badania z tego zakresu realizowane były w ramach dwóch trzyletnich grantów międzynarodowych otrzymanych z Unii Europejskiej oraz licznych grantów uzyskanych w ramach konkursów organizowanych przez KBN i NCN.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.