PROF. DR HAB. ANDRZEJ PIEKAROWICZ


 

adres: Zakład Wirusologii, Instytut  Mikrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-096, Warszawa; tel. 22 55 41 417; email: anpiek@biol.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz urodził się 4 listopada 1940 roku we Włocławku. Po ukończeniu liceum Ogólnokształcącego w Lwówku Śląskim studiował na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1963 roku z tytułem magistra mikrobiologii w zakresie mikrobiologii. W  tym samym roku podjął prace na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej gdzie kolejno uzyskał stopień doktora (1969), doktora habilitowanego (1975) i tytuł naukowy profesora (1983). W 1993 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu stopnia doktora rozpoczął badania nad zjawiskiem restrykcji i modyfikacji DNA jako mechanizmu obronnego bakterii przed infekcją bakteriofagami, mechanizmem działania endonukleaz restrykcyjnych i metylotransferaz DNA, rolą metyzacji DNA w biologii bakterii i bakteriofagów. Na dłuższych stażach naukowych przebywał w Centrum Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Edynburgu, w Biozentrum Uniwersytetu w Bazylei i Uniwersytecie Stanu Alabama w Birmingham, USA. Od roku 1985 pracował przez trzy lata jako Visiting Profesor w Departament of Microbiology, Uniwersytetu Stanu Maryland a następnie w tym samym ośrodku przebywał corocznie przez trzy – cztery miesiące. Jest autorem ponad 85 oryginalnych prac doświadczalnych publikowanych w takich czasopismach jak Journal Molecular Biology, EMBO Journal, Nucleic Acid Research, Journal of Bacteriology, Microbiology, Acta Microbiologica Polonica. Jest również autorem kilkudziesięciu doniesień na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych, autorem kilkunastu prac przeglądowych oraz autorem podręcznika Podstawy Wirusologii Molekularnej. Uzyskał  jeden  patent amerykański oraz 10 licencji z zakresu inżynierii genetycznej. Był dwukrotnie dyrektorem Instytutu Mikrobiologii UW, od roku 1972 kierownikiem Zakładu Wirusologii UW. Pełnił też rolę Przewodniczącego Komitetu Mikrobiologii PAN. Od roku 2012 jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc nadal prace badawcze finansowane przez granty z NCNS.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.