PROF. DR HAB. MAREK JAKÓBISIAK


adres: Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1A, budynek F, 02-097, Warszawa; tel. 22 59 92 199; e-mail: marek.jakobisiak@wum.edu.pl

Prof. dr hab. Marek Jakóbisiak urodził się w 1944 roku w Warszawie. W 1962 ukończył Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Studia na Wydziale Lekarskim AM w Warszawie odbył w latach 1962-1968. Doktoryzował się w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w 1972 roku i następnie podjął pracę w Zakładzie Transplantologii AM w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1980, a tytuł profesora w 1990. Od 1993 do 2009 kierował nowo utworzonym Zakładem Immunologii WUM w Warszawie. Przebywał na dłuższych stażach naukowych w: Department of Immunology and Microbiology, Wayne State University, Detroit, Division of Nephrology and Immunology, University of Alberta, Edmonton, Memorial Sloan- Kettering Cancer Center, New York. Jest członkiem Komitetu Immunologii PAN i Komitetu Etiologii i Patogenezy Zakażeń Człowieka PAN. Opublikował ponad sto prac oryginalnych (między innymi w: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Nature, J. Natl. Cancer Inst., Blood) i jest współredaktorem i współautorem podręcznika Immunologia (PWM, Warszawa, 1993, 1995, 1998, 2002, 2007, 2012, 2017) oraz współautorem kilkunastu innych opracowań książkowych z dziedziny immunologii.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.