PROF. DR HAB. EUGENIA GOSPODAREK-KOMKOWSKA


adres: Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094, Bydgoszcz; tel. 52 58 54 480, e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl; gospodareke@cm.umk.pl

Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska urodziła się 14 listopada 1956 roku w Wyrzysku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, podjęła studia na Wydziale Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, które ukończyła z tytułem magistra biologii w 1979 roku. W tym samym roku została zatrudniona, jako młodszy asystent w Pracowni Prątka Kocha Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nakle n/Notecią, a w 1981 roku w Laboratorium Mikrobiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bydgoszczy. Po utworzeniu w 1984 roku Akademii Medycznej w Bydgoszczy, podjęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii, a po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych zakresie biologii medycznej w 1991 roku, broniąc pracę p.t. „Właściwości hydrofobowe i adhezyjne Acinetobacter calcoaceticus, jako adiunkt. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2000 roku na podstawie rozprawy „Ocena wybranych właściwości biologicznych pałeczek Acinetobacter spp.”, stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej rok później, a po utworzeniu Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2004 roku – profesora UMK. Tytuł profesora otrzymała w 2014 roku, a profesora zwyczajnego w 2016 roku. Od 2000 roku do chwili obecnej kieruje Katedrą i Zakładem Mikrobiologii CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Jest diagnostą laboratoryjnym, specjalistą z zakresu mikrobiologii medycznej.

Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą mikrobiologii medycznej, tj.: diagnostyki, epidemiologii drobnoustrojów, ich lekowrażliwości, czynników wirulencji bakterii z rodzaju Acinetobacter, Corynebacterium, Enterobacter, Enterococcus, Escherichia, Klebsiella, Listeria, Morganella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Staphylococcus, Stenotrophomonas, Streptococcus i grzybów z rodzaju Candida oraz wpływ warunków na ich wytwarzanie, porównania cech feno- i genotypowych drobnoustrojów izolowanych od ludzi, zwierząt, ze środowiska i z żywności. Jest autorką lub współautorką 267 publikacji, jednego podręcznika i rozdziałów w dwóch podręcznikach naukowych, prawie 300 komunikatów na konferencjach naukowych. Kierownik 18 projektów badawczych i wykonawca 4. Uczestniczy w wielu programach badań klinicznych. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii medycznej dla województwa kujawsko-pomorskiego (2002-2014). Organizator 36 kursów w ramach programu specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w mikrobiologii medycznej. Zaangażowana w działalność wielu zespołów, komisji na szczeblu uczelni, jak i państwowym. Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego CM UMK (2012-16, 2016-2020). Powołana na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie mikrobiologia medyczna (od 2004), członka Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia ds. opiniowania podmiotów ubiegających się o prowadzenie staży kierunkowych określonych programem specjalizacji z mikrobiologii (2005-2006). Aktywnie działa w towarzystwach naukowych. Była inspiratorką powołania Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w Bydgoszczy (2001). Powierzono Jej organizację XXV Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2004) i XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2016) w Bydgoszczy. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy (2001-2004, 2004-2008), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2008-2012), Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2012-2016). Członek Polskiego Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (2007-2010, 2011-2015; Członek Komisji Nagród). Założycielka i Prezes Stowarzyszenia „Rozwój Mikrobiologii” (od 2005). Członek zespołów redakcyjnych 4 czasopism naukowych. Była przewodniczącą, członkiem, kierownikiem naukowym kilkudziesięciu komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji. Przewodniczyła kilkudziesięciu sesjom podczas konferencji naukowych. Wypromowała 26 doktorów nauk medycznych. Była recenzentem 20 rozpraw doktorskich, 16 postępowań habilitacyjnych, recenzentem profesury oraz wielu publikacji naukowych. Jej dorobek naukowy, działalność dydaktyczna i organizacyjna były wielokrotnie wyróżniane, m.in., nagrodami Ministra Zdrowia, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, nagrodami Rektora, Towarzystw Naukowych. Otrzymała, m.in., Odznakę Honorową Ministra Zdrowia, Za zasługi dla ochrony zdrowia, Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.