Prof. dr hab. Dariusz Bartosik


adres: Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-096, Warszawa; tel.  22 55 41 318; e-mail: bartosik@biol.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Dariusz Bartosik urodził się 13 stycznia 1964 roku w Warszawie. W roku 1992 ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra w zakresie mikrobiologii. Bezpośrednio po studiach został zatrudniony w Zakładzie Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. Stopień doktora nauk biologicznych otrzymał w roku 1998, a w roku 2005 – doktora habilitowanego (w zakresie biologii). W 2012 roku uzyskał tytuł profesora nauk biologicznych. Jest autorem licznych prac oryginalnych, opublikowanych m.in. w takich czasopismach jak: Applied and Environmental Microbiology, BMC Genomics, Frontiers in Microbiology, BMC Microbiology, Journal of Bacteriology, Journal of Virology i PLoS One. Jest również autorem prac przeglądowych oraz rozdziałów w podręczniku Biologia Molekularna Bakterii (PWN). Odbył staże zagraniczne w czterech uczelniach: Vrije Universiteit Brussel (Belgia), University of Birmingham (UK), University of York (UK) oraz University of Georgia (Athens, USA). Kierował oraz uczestniczył w realizacji licznych projektów badawczych, dotyczących genomiki oraz molekularnych analiz mobilomu bakterii. Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą: (i) molekularnych mechanizmów funkcjonowania ruchomych elementów genetycznych bakterii, (ii) struktury, zmienności i ewolucji genomów bakteryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem genomów wieloreplikonowych, (iii) pochodzenia i funkcji chromidów oraz (iv) molekularnych podstaw zakresu gospodarzy plazmidów. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego UW, jest kierownikiem Zakładu Genetyki Bakterii Wydziału Biologii UW oraz przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Mikrobiologii WB UW. Prowadzi wykłady z zakresu genetyki i biologii molekularnej bakterii oraz biologii ruchomych elementów genetycznych. Prof. D. Bartosik byłczłonkiem Rady Redakcyjnej Postępów Mikrobiologii pomiędzy 2014 r. a 2022 r.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.