PROF. DR HAB. JACEK BARDOWSKI


adres: Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5a, 02-106, Warszawa; tel. 22 59 22 145 lub 22 59 21 223; e-mail: jacek@ibb.waw.pl

Prof. dr hab. Jacek Bardowski urodził się 30 czerwca 1950 roku w Sosnowcu i od stycznia 1951 r. mieszka w Warszawie, gdzie ukończył Szkołę Podstawową Nr 27, a następnie III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Sowińskiego. W roku 1968 rozpoczął studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1973 r. uzyskując tytuł magistra biologii ze specjalizacją w zakresie mikrobiologii. W tym samym roku podjął pracę w Zakładzie Mikrobiologii w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego (obecnie Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego) w Warszawie. W roku 1974 przeszedł do pracy w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych (1987). W latach 1984/85 przez 9 miesięcy przebywał na stażu naukowym w Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Groningen w Haren, w Holandii, kierowanym przez prof. G. Venema. W marcu 1988 r. wyjechał do ośrodka INRA w Jouy-en-Josas we Francji na staż podoktorski, na którym przebywał do września 1994 pracując pod kierunkiem dr. A. Chopin w Zakładzie Genetyki Mikroorganizmów (prof. S.D. Ehrlich).  Bezpośrednio po powrocie podjął pracę w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów, gdzie uzyskał stopień doktora habilitowanego (2000) oraz tytuł naukowy profesora (2009). W latach 2007-2015 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych IBB PAN, a obecnie kieruje Zakładem Biochemii Drobnoustrojów. Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji oraz ponad 120 doniesień na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, a ponadto współautorem podręcznika dla studentów szkół technicznych: „Mikrobiologia techniczna” oraz rozdziałów w wydawnictwach książkowych polsko- i angielsko-języcznych.

Zainteresowania badawcze prof. J. Bardowskiego koncentrują się wokół zagadnień dotyczących biologii komórki oraz genetyki mikroorganizmów i mechanizmów regulujących ekspresję genów i adaptację bakterii do zmiennych warunków środowiska. Obiektem badawczym są bakterie fermentacji mlekowej – grupa mikroorganizmów o dużym znaczeniu biotechnologicznym, szczególnie dla przemysłu rolno-spożywczego, a jednocześnie model i obiekt intensywnych badań na całym świecie. W ostatnim czasie rozwija badania dotyczące genomiki funkcjonalnej oraz populacyjnej i biologii systemów w odniesieniu do bakterii mlekowych. Badania te są finansowane przez MNISW, NCN, NCBR oraz UE ( w ramach 5, 6 i 7 PR). Prowadzi szeroką współpracę naukową krajową i międzynarodową. Jest członkiem Rad Naukowych ośrodków badawczych i Rad Redakcyjnych czasopism oraz recenzentem projektów badawczych i prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Pracownik dydaktyczny i promotor licznych prac magisterskich i doktorskich. Odznaczony francuskim odznaczeniem Kawalera Orderu Palm Akademickich. Prof. J. Bardowski dołączył do Rady Redakcyjnej Postępów Mikrobiologii w 2014 r.

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.