Etyka Wydawnicza


Oświadczenie w kwestii etyki wydawania publikacji

 

Polityka redakcyjna Postępów Mikrobiologii opiera się na zaleceniach dotyczących prowadzenia, raportowania, redakcji i publikacji pracy naukowej w czasopismach medycznych (ICMJE – Recommendations for  the  Conduct,  Reporting,  Editing,  and  Publication  of  Scholarly  Work  in  Medical Journals) oraz wytycznych i standardów opracowanych przez Komitet Etyki Publikacji (COPE – Committee on Publication Ethics). Najważniejsze rekomendacje dla autorów, redaktorów, recenzentów i wydawców przedstawiono poniżej.

 

Autorstwo manuskryptu

Tylko osoby, które spełniają wszystkie wymienione poniżej kryteria, powinny być wymienione jako autorzy w rękopisie:

  1. Istotny wkład w koncepcję lub projekt utworu
  2. Napisanie pracy lub opracowanie i krytyczna weryfikacja pod kątem ważnych treści intelektualnych
  3. Zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu do publikacji

Osoba, która nie spełnia wszystkich trzech kryteriów, ale wniosła odpowiedni wkład, powinna zostać odnotowana w odpowiedniej części rękopisu. Lista przykładów wkładów, które same (bez innych wymagań) nie kwalifikują się do autorstwa, to: pozyskanie finansowania; ogólny nadzór nad grupą badawczą lub ogólne wsparcie administracyjne; pomoc w pisaniu, edycja techniczna, edycja językowa i korekta.

 

Standardy artykułów

Artykuły przeglądowe powinny być dokładne, obiektywne i wyczerpujące, a opinie lub dywagacje powinny być wyraźnie oznaczone jako takie. Fałszywe lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

 

Oryginalność i plagiaty

Autorzy powinni upewnić się, że napisali i przedłożyli wyłącznie oryginalne prace, a jeśli korzystali z pracy i / lub słów innych, to zostało to odpowiednio cytowane. Należy również zacytować publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru pracy opisanej w manuskrypcie. Plagiat przybiera różne formy, od „przekazywania” innej pracy jako własnej, po kopiowanie lub parafrazowanie znacznych części innej pracy (bez odpowiedniego oznaczenia). Plagiat we wszystkich jego formach stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

 

Nadmiarowe lub równoległe przesyłanie / publikowanie

Artykuły o tej samej treści nie powinny być publikowane w więcej niż jednym czasopiśmie. Dlatego autorzy nie powinni przesyłać do rozpatrzenia rękopisu, który został już opublikowany w innym czasopiśmie lub wysłany do redakcji (dopóki nie zostanie odrzucony). Złożenie manuskryptu jednocześnie do więcej niż jednego czasopisma jest nieetycznym zachowaniem wydawniczym i niedopuszczalnym.

 

Konflikt interesów

Autorzy, recenzenci i redaktorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszystkich relacji finansowych i osobistych, które mogą wpływać na ich obowiązki lub być postrzegane jako naruszające ich obowiązki. Przykłady potencjalnych konfliktów interesów, które należy ujawnić, obejmują wsparcia finansowe, takie jak honoraria, stypendia edukacyjne lub inne fundusze, uczestnictwo w biurach prelegentów, członkostwo, zatrudnienie, doradztwo, własność akcji, konkurencja, współpraca lub inne relacje Recenzenta z dowolnym Autorzy lub inne udziały kapitałowe oraz płatne zeznania ekspertów lub umowy licencyjne, a także poza-finansowe, takie jak relacje osobiste lub zawodowe, powiązania, wiedza lub przekonania w kwestiach omawianych w manuskrypcie. Należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego na prace (w tym numer dotacji lub inny numer referencyjny, jeśli taki istnieje). Na etapie składania wniosku autorzy proszeni są o zgłaszanie wszelkich konfliktów interesów w liście przewodnim. Po przyjęciu manuskryptu autorzy podpisują oświadczenie o konflikcie interesów.

 

Uznawanie źródeł

Autorzy powinni upewnić się, że właściwie uznali prace innych, a także cytować publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanej pracy. Autorzy nie powinni wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie świadczenia poufnych usług, takich jak recenzje manuskryptów lub wniosków o dofinansowanie. Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie były cytowane przez autorów. Recenzent powinien również powiadomić redaktorów o wszelkich istotnych podobieństwach lub pokrywających się treściach w rozważanych manuskryptach z wszelkimi innymi manuskryptami (opublikowanymi lub niepublikowanymi), o których mają wiedzę.

 

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach

Gdy autorzy, redaktorzy lub wydawcy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w opublikowanych pracach, ich obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie innych stron i współpraca z nimi w celu poprawienia pracy w formie erraty lub wycofania pracy.

 

Polityka redakcyjna i standardy

Redakcja ocenia przedłożone manuskrypty wyłącznie na podstawie ich wartości naukowych (ważności, oryginalności, poprawności i przejrzystości) i jego znaczenia dla zakresu czasopisma, bez względu na rasę autorów, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, obywatelstwo, przekonania religijne , filozofia polityczna lub przynależność instytucjonalna. Wszystkie manuskrypty otrzymane do oceny traktowane są jako dokumenty poufne. Redakcja zapewnia, że wszystkie przesłane manuskrypty, które są rozpatrywane do publikacji, są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie. Recenzent pomaga redaktorom w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a poprzez komunikację redakcyjną z autorami może pomagać autorom w ulepszaniu rękopisów. Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie, a spostrzeżenia jasno sformułowane na poparcie argumentów, aby autorzy mogli je wykorzystać do ulepszenia manuskryptu. Osobista krytyka autorów jest nieodpowiednia. Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za decyzję, który z manuskryptów przedłożonych do czasopisma zostanie opublikowany. Decyzja jest podejmowana na podstawie oceny danego artykułu, jego znaczenia dla badaczy i czytelników, komentarzy recenzentów oraz takich wymogów prawnych, jakie są obecnie obowiązujące w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor naczelny może podejmować decyzje przy pomocy innych redaktorów lub recenzentów.

 

Reklamy

Reklama nie wpływa na decyzje redaktorów. Reklamy są wyraźnie widoczne jako takie. Czasopismo nie reklamuje produktów o udowodnionej szkodliwości dla zdrowia.

 

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.