O czasopiśmie


Postępy Mikrobiologii są kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Pismo powstało w 1961 roku, początkowo wydawane pod patronatem Komitetu Mikrobiologii PAN, zaś od roku 1989 stało się organem ZG PTM. Realizuje ono zasadnicze cele Towarzystwa tj. propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych, popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa – par. 9 Statutu PTM. Postępy Mikrobiologii są lekturą przedmiotową dla studentów kilku kierunków biologicznych oraz często miejscem publikacji pierwszych prac młodych pracowników naukowych. Artykuły publikowane w Postępach Mikrobiologii podlegają recenzji zarówno przez członków Rady Redakcyjnej jak recenzentów. Nakład kwartalnika został w bieżącym roku zredukowany i wynosi obecnie 100 egzemplarzy.  Pismo jest finansowane z różnych źródeł tj. wolnej sprzedaży, składek członkowskich PTM oraz reklam. Postępy Mikrobiologii zamieszczają artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin mikrobiologii, które nie są drukowane w innych czasopismach.  W dziale nowości wydawniczych powstają recenzje nowych książek z zakresu mikrobiologii i nauk pokrewnych, które ukazują się w Polsce. Pismo informuje też o działalności naukowej oraz o konferencjach, zjazdach itp. organizowanych przez ZG PTM.  Ze względu na duże zróżnicowanie tematyczne nadsyłanych do Redakcji artykułów, w praktyce nie jest możliwy druk zeszytów monograficznych, wyjątek stanowią nieliczne przedruki lub suplementy. Oprócz zeszytów specjalnych możliwy jest druk krótkich cyklów tematycznych, drukowane w kilku kolejnych zeszytach.

Większość publikowanych w Postępach Mikrobiologii obecnie prac stanowią artykuły przeglądowe z zakresu fizjologii bakterii, genetyki drobnoustrojów, mikrobiologii środowiskowej, mikrobiologii stosowanej oraz wirusologii; szczególnie obszernie reprezentowane są prace z dziedziny epidemiologii, klasyfikacji i identyfikacji bakterii oraz zastosowań technik biologii molekularnej w badaniach mikrobiologicznych. Redakcja Postępów Mikrobiologii stara się drukować prace – „zamawiane” u wybitnych naukowców – dotyczące aktualnie „modnych” problemów współczesnej nauki. Szczególnie gorąco zachęcamy PT Autorów do pisania artykułów z zakresu ich ekspertyzy, co gwarantuje najwyższy poziom naukowy oraz umożliwia uwzględnienie przeglądu własnych wyników uzyskanych przez Autorów.

Coraz częściej prace przeglądowe w Postępach Mikrobiologii są napisane w języku angielskim. Zachęcamy naszych Autorów do nadsyłania prac w tym języku, co umożliwia dotarcie do szerszej rzeszy czytelników. Wysoki poziom naukowy czasopisma znalazł odzwierciedlenie w uzyskaniu przez Postępy Mikrobiologii  wskaźnika cytowań JCR i obecności na liście filadelfijskiej. Ma to szczególne znaczenie dla młodych Autorów, dla których Postępy Mikrobiologii niejednokrotnie otwierają drogę do kariery naukowej. Jest oczywiste, że obecna działalność Postępów Mikrobiologii opiera się głównie na publikowaniu prac przeglądowych związanych z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie mikrobiologii, którą w obecnych czasach cechuje niezwykła dynamika rozwoju oraz  wszechstronne możliwości aplikacyjne. Wybór aktualnych i istotnych tematów badawczych oraz ich prezentacja na wysokim poziomie naukowym w naszym czasopiśmie to podstawa egzystencji kwartalnika Postępy Mikrobiologii.

Redakcja Postępów Mikrobiologii

Recenzenci

Redakcja Postępów Mikrobiologii składa podziękowania naszym Recenzentom spoza Rady Redakcyjnej którzy w zeszłym roku przyczynili się do publikacji prac najwyższej jakości w naszym kwartalniku. Serdecznie dziękujemy:   Pani Doktor Tamarze Aleksandrzak-Piekarczyk Pani Profesor Annie Brillowskiej-Dąbrowskiej Pani Profesor Irenie Choroszy-Król Panu Profesorowi Robertowi Czajkowskiemu Pani Profesor Elżbiecie Daczkowskiej-Kozon Panu Profesorowi Łukaszowi Drewniakowi Pani Doktor Iwonie Gientka

Indeksowanie czasopisma

Postępy Mikrobiologii znajdują się w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz na listach: Scopus, Thomson Scientific – Science Citation Index Expanded (ISI) i Index Copernicus (ICV).   Index Copernicus ICV = 101,48 (2017) Impact Factor ISI = 0,354 (2017) Punktacja MNiSW = 15,00 (2016) Scopus CiteScore = 0,29 (2017)

Rada redakcyjna

Prof. dr hab. Jacek Bardowski – specjalność: biotechnologia, mikrobiologia;  szczególne zainteresowania: bakterie fermentacji mlekowej, genetyka mikroorganizmów, biologia komórki, mechanizmy regulujące ekspresję genów i adaptację bakterii do zmiennych warunków środowiska, genomika funkcjonalna i populacyjna oraz biologia systemów. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik – specjalność: genetyka bakterii, mikrobiologia;  szczególne zainteresowania: ruchome elementy genetyczne bakterii, molekularne podstawy funkcjonowania

Wydawca

Wydawcą Postępów Mikrobiologii jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów   ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa ptm.zmf@wum.edu.pl ISSN 2545-3149 (online) ISSN 0079-4252 (druk)

Etyka Wydawnicza

Oświadczenie w kwestii etyki wydawania publikacji Publication Ethics and Publication Malpractice Statement   Advances in Microbiology (Postępy Mikrobiologii) journal is dedicated to the  following practices on ethical matters, errors and restrictions. Our ethic statements are largely based on the guidelines and standards developed by the Committee on Publication Ethics (COPE). A selection of key points

Redakcja

Redaktor naczelny JACEK BIELECKI Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa tel. 22 554 13 04 e-mail: jbielecki@biol.uw.edu.pl Specjalność: molekularne mechanizmy patogenezy; genetyka bakterii patogennych, szczepionki nowej generacji, biologia patogenów wewnątrzkomórkowych. Szczególne zainteresowania: badania roli i regulacji determinantów patogenezy, konstrukcja wektorów ekspresjonujacych obce antygeny, zastosowanie bakterii Listeria monocytogenes lub Bacillus subtilis do

Najnowszy numer

Najnowszy numer

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2018, 57, 3

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.