O czasopiśmie


Postępy Mikrobiologii są kwartalnikiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Pismo powstało w 1961 roku, początkowo wydawane pod patronatem Komitetu Mikrobiologii PAN, zaś od roku 1989 stało się organem ZG PTM. Realizuje ono zasadnicze cele Towarzystwa tj. propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych, popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa – par. 9 Statutu PTM. Postępy Mikrobiologii są lekturą przedmiotową dla studentów kilku kierunków biologicznych oraz często miejscem publikacji pierwszych prac młodych pracowników naukowych. Artykuły publikowane w Postępach Mikrobiologii podlegają recenzji zarówno przez członków Rady Redakcyjnej jak recenzentów. Nakład kwartalnika został w bieżącym roku zredukowany i wynosi obecnie 100 egzemplarzy.  Pismo jest finansowane z różnych źródeł tj. wolnej sprzedaży, składek członkowskich PTM oraz reklam. Postępy Mikrobiologii zamieszczają artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin mikrobiologii, które nie są drukowane w innych czasopismach.  W dziale nowości wydawniczych powstają recenzje nowych książek z zakresu mikrobiologii i nauk pokrewnych, które ukazują się w Polsce. Pismo informuje też o działalności naukowej oraz o konferencjach, zjazdach itp. organizowanych przez ZG PTM.  Ze względu na duże zróżnicowanie tematyczne nadsyłanych do Redakcji artykułów, w praktyce nie jest możliwy druk zeszytów monograficznych, wyjątek stanowią nieliczne przedruki lub suplementy. Oprócz zeszytów specjalnych możliwy jest druk krótkich cyklów tematycznych, drukowane w kilku kolejnych zeszytach.

Większość publikowanych w Postępach Mikrobiologii obecnie prac stanowią artykuły przeglądowe z zakresu fizjologii bakterii, genetyki drobnoustrojów, mikrobiologii środowiskowej, mikrobiologii stosowanej oraz wirusologii; szczególnie obszernie reprezentowane są prace z dziedziny epidemiologii, klasyfikacji i identyfikacji bakterii oraz zastosowań technik biologii molekularnej w badaniach mikrobiologicznych. Redakcja Postępów Mikrobiologii stara się drukować prace – „zamawiane” u wybitnych naukowców – dotyczące aktualnie „modnych” problemów współczesnej nauki. Szczególnie gorąco zachęcamy PT Autorów do pisania artykułów z zakresu ich ekspertyzy, co gwarantuje najwyższy poziom naukowy oraz umożliwia uwzględnienie przeglądu własnych wyników uzyskanych przez Autorów.

Coraz częściej prace przeglądowe w Postępach Mikrobiologii są napisane w języku angielskim. Zachęcamy naszych Autorów do nadsyłania prac w tym języku, co umożliwia dotarcie do szerszej rzeszy czytelników. Wysoki poziom naukowy czasopisma znalazł odzwierciedlenie w uzyskaniu przez Postępy Mikrobiologii  wskaźnika cytowań JCR i obecności na liście filadelfijskiej. Ma to szczególne znaczenie dla młodych Autorów, dla których Postępy Mikrobiologii niejednokrotnie otwierają drogę do kariery naukowej. Jest oczywiste, że obecna działalność Postępów Mikrobiologii opiera się głównie na publikowaniu prac przeglądowych związanych z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie mikrobiologii, którą w obecnych czasach cechuje niezwykła dynamika rozwoju oraz  wszechstronne możliwości aplikacyjne. Wybór aktualnych i istotnych tematów badawczych oraz ich prezentacja na wysokim poziomie naukowym w naszym czasopiśmie to podstawa misji kwartalnika Postępy Mikrobiologii.

Redakcja Postępów Mikrobiologii

Recenzenci

Redakcja Postępów Mikrobiologii składa serdeczne podziękowania dla Recenzentów spoza Rady Redakcyjnej, którzy przyczynili się utrzymania i polepszania standardów naszego czasopisma.  Poniżej przedstawiamy listę recenzentów prac w 2018 roku: Dr hab. n. med. Tomasz Chmielewski, prof. NIZP-PZH Dr n. med. Paweł Grzesiowski Prof. dr hab. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka Prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz Dr hab. Edyta Lipińska Dr Anna Łasica Dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz, prof. UŁ Dr hab. med. Lidia

Indeksowanie czasopisma

Postępy Mikrobiologii znajdują się w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz na listach:  Clarivate Analytics (Thomson Scientific) – Science Citation Index Expanded (ISI) i Index Copernicus (ICV).   Index Copernicus ICV = 101,48 (2017) Impact Factor = 0,298 (2018) Punktacja MNiSW = 20 (2019)

Rada redakcyjna

Prof. dr hab. Jacek Bardowski – specjalność: biotechnologia, mikrobiologia;  szczególne zainteresowania: bakterie fermentacji mlekowej, genetyka mikroorganizmów, biologia komórki, mechanizmy regulujące ekspresję genów i adaptację bakterii do zmiennych warunków środowiska, genomika funkcjonalna i populacyjna oraz biologia systemów. Prof. dr hab. Dariusz Bartosik – specjalność: genetyka bakterii, mikrobiologia;  szczególne zainteresowania: ruchome elementy genetyczne bakterii, molekularne podstawy funkcjonowania plazmidów, elementów transpozycyjnych i integronów, regulacja ekspresji genów bakteryjnych,

Wydawca

Wydawcą Postępów Mikrobiologii jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów   ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa ptm.zmf@wum.edu.pl ISSN 2545-3149 (online) ISSN 0079-4252 (druk)

Etyka Wydawnicza

Oświadczenie w kwestii etyki wydawania publikacji   Polityka redakcyjna Postępów Mikrobiologii opiera się na zaleceniach dotyczących prowadzenia, raportowania, redakcji i publikacji pracy naukowej w czasopismach medycznych (ICMJE – Recommendations for  the  Conduct,  Reporting,  Editing,  and  Publication  of  Scholarly  Work  in  Medical Journals) oraz wytycznych i standardów opracowanych przez Komitet Etyki Publikacji (COPE – Committee on Publication Ethics). Najważniejsze rekomendacje dla autorów, redaktorów,

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY JACEK BIELECKI Instytut Mikrobiologii Uniwersytet Warszawski tel. 22 554 13 04 e-mail: jbielecki@biol.uw.edu.pl   ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO RADOSŁAW STACHOWIAK Instytut Mikrobiologii Uniwersytet Warszawski tel. 22 554 13 12 e-mail: radeks@biol.uw.edu.pl   SEKRETARZ AGNIESZKA SOBOLEWSKA-RUTA Instytut Biotechnologii i Antybiotyków tel. 22 378 62 29 e-mail: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl     REDAKTORZY    BIOTECHNOLOGIA   AGNIESZKA SZCZEPANKOWSKA Instytut Biochemii i Biofizyki PAN tel. 22 592 12

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 1

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 1

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2020, 59, 1

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.