Publikacje metodyczne


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC DRUKOWANYCH
W DZIALE PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

 

W dziale zatytułowanym PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY publikowane są artykuły przeglądowe o charakterze metodycznym, reprezentujące dowolną dziedzinę mikrobiologii. Redakcja Postępów Mikrobiologii, w porozumieniu z Zarządem Głównym PTM ustaliła, iż drukowanych będzie rocznie nie więcej niż cztery artykuły tej kategorii.

Prace metodyczne przeznaczone do druku podlegają ocenie dokonywanej przez stałych Recenzentów lub Ekspertów powoływanych każdorazowo przez Redaktora Działu.

Strona tytułowa każdego artykułu zaopatrzona będzie w informacje, iż praca należy do PUBLIKACJI METODYCZNYCH I STANDARDÓW oraz każdorazowo podana będzie data otrzymania od Autorów manuskryptu jak i data zaakceptowania go do druku.

Zalecenia dla Autorów:

1. Przesyłanie publikacji:

Manuskrypt proszę przesyłać na adres główny redakcji: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl z adnotacją że wysłana praca jest dedykowana do działu metodycznego.

2. Sposób przygotowania manuskryptu – pracę należy opracować zgodnie z ogólnymi zaleceniami zawartymi w aktualnej INFORMACJI DLA AUTORÓW z uwzględnieniem następujących zmian:

  • Objętość pracy wraz z piśmiennictwem i ilustracjami nie może przekraczać 20 stron .
  • Liczba cytowań w rozdziale Piśmiennictwo nie powinna przekraczać 50 pozycji.
  • W wykazie cytowanego piśmiennictwa należy umieszczać wyłącznie prace drukowane w czasopismach naukowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie danych bibliograficznych prospektów reklamowych lub promocyjnych firm farmaceu­tycznych.

3. Prawa autorskie – do każdej przygotowanej do druku publikacji załączyć oświadczenie dotyczące praw autorskich. Wzór oświadczenia można pobrać z odpowiedniej sekcji naszej strony.

4. Zalecenia i uwagi dodatkowe:

W celu uniknięcia kryptoreklamy, proszę o zwrócenie szcze­gólnej uwagi na sposób przedstawienia czytelnikom produktów komercyjnych lub metod opracowanych przez producentów. Autorzy są również zobowiązani do ujawnienia (jeżeli takie istnieją) wszelkich powiązań (honoraria, granty, płatne ekspertyzy lub inne formy uzyskiwania korzyści osobistych) między Autorami a firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. W tym celu każdy z Autorów proszony jest o złożenie oświadczenia o oryginalności pracy, oświadczenia dotyczącego praw autorskich oraz oświadczenia dotyczącego „konfliktu interesów”. Konflikt interesów występuje, kiedy Autor lub zakład pracy Autora ma finansowe lub osobiste związki z innymi osobami lub instytucjami, które mogą wpływać na jego działania i decyzje. Wzór deklaracji można pobrać z zakładki pliki do pobrania.

Redakcja zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji o akceptacji pracy przeznaczonej do druku w dziale PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.