PROCES RECENZOWANIA


 Prace przysyłane do Redakcji w celu ich opublikowania w Postępach Mikrobiologii podlegają podwójnej ocenie, tj. ich wartości merytorycznej (recenzje) oraz poprawności pod względem redakcyjnym (układ pracy, język, załączniki ilustrujące tekst, oświadczenia autorów).

  • Każda praca przesłana do Redakcji jest oceniana przez Zespół Redakcyjny i jednego ze stałych Recenzentów z Rady Redakcyjnej Postępów Mikrobiologii (skład Rady Redakcyjnej jest publikowany w każdym zeszycie Postępów Mikrobiologii oraz na naszej stronie). W przypadku braku w Radzie Redakcyjnej Recenzenta o odpowiedniej specjalności lub jego braku z innych ważnych przyczyn, Redaktor Naczelny powołuje Recenzenta spoza Rady Redakcyjnej.

  • Recenzje są anonimowe oraz dokonywane na specjalnie do tego celu przygotowanych arkuszach, dostępnych w dziale pliki do pobrania.
  • Recenzenci za wykonaną pracę nie otrzymują honorarium.
  • W przypadku negatywnej oceny pracy przez Recenzenta oraz jego sugestii skierowanej do Redaktora Naczelnego odrzucenia recenzowanej pracy, bądź jej znacznego przeredagowania, Autor ma prawo odwołania się od tej opinii do Redaktora Naczelnego. W opisywanym przypadku decyzją Redaktora powoływany jest dodatkowy Recenzent  spoza Rady Redakcyjnej Postępów Mikrobiologii.

  • Nazwiska Recenzentów spoza Rady Redakcyjnej są wraz z podziękowaniami publikowane ostatnim zeszycie Postępów Mikrobiologii każdego roku oraz w zakładce Recenzenci.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.