Dla Autorów


Instrukcja dla autorów

  Postępy Mikrobiologii zamieszczają artykuły przeglądowe ze wszystkich dziedzin mikrobiologii,  które nie zostały wcześniej opublikowane w innych czasopismach. Drukujemy również prace przeglądowe metodyczne oraz w dziale Nowości Wydawnicze recenzje nowych książek z zakresu mikrobiologii i nauk pokrewnych, które ukazują się w Polsce. W kwartalniku nie są publikowane oryginalne prace doświadczalne. Prace eksperymentalne po odpowiednim przygotowaniu, zgodnie z instrukcją dla autorów, można przesyłać do Redakcji Polish Journal of Microbiology

Publikacje metodyczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC DRUKOWANYCH W DZIALE PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY   W dziale zatytułowanym PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY publikowane są artykuły przeglądowe o charakterze metodycznym, reprezentujące dowolną dziedzinę mikrobiologii. Redakcja Postępów Mikrobiologii, w porozumieniu z Zarządem Głównym PTM ustaliła, iż drukowanych będzie rocznie nie więcej niż cztery artykuły tej kategorii. Redaktorem odpowiedzialnym za wartość merytoryczną, redakcję tekstu oraz ostateczne przyjęcie pracy do druku jest prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba

PROCES RECENZOWANIA

 Prace przysyłane do Redakcji w celu ich opublikowania w Postępach Mikrobiologii podlegają podwójnej ocenie, tj. ich wartości merytorycznej (recenzje) oraz poprawności pod względem redakcyjnym (układ pracy, język, załączniki ilustrujące tekst, oświadczenia autorów). Każda praca przesłana do Redakcji jest oceniana przez Zespół Redakcyjny i jednego ze stałych Recenzentów z Rady Redakcyjnej Postępów Mikrobiologii (skład Rady Redakcyjnej jest publikowany w każdym zeszycie Postępów Mikrobiologii oraz na naszej stronie). W przypadku braku w Radzie

Przesłanie artykułu

Przed wysłaniem pracy do Redakcji prosimy o sprawdzenie zgodności tekstu z instrukcją dla Autorów i kompletności wysyłanych plików zgodnie z poniższą listą: Strona tytułowa ze streszczeniem Manuskrypt (zawierający tytuł oraz właściwy tekst pracy) Rysunki Opis do rysunków Tabele Wymagane dokumenty: Deklaracja oryginalności pracy Oświadczenie dotyczące praw autorskich Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów List motywacyjny (List motywacyjny powinien zawierać opis jakie szczególne cechy i nowe informacje

Suplementy

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W SUPLEMENTACH DO KWARTALNIKA POSTĘPY MIKROBIOLOGII   W celu ułatwienia publikowania w jednym miejscu artykułów o podobnej problematyce, Postępy Mikrobiologii wydawać będą w formie suplementów, następujące prace naukowe: Referaty z sesji plenarnych Zjazdów naukowych, Konferencji naukowych oraz Sympozjów organizowanych staraniem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Manuskrypt pojedynczego referatu nie powinien przekraczać 25 stron i powinien być przygotowany wg informacji dla Autorów

Pliki do pobrania

    INSTRUKCJA DLA AUTORÓW Instrukcja zawierająca komplet informacji w pliku pdf, zaktualizowana w czerwcu 2017 r. FORMULARZ RECENZJI Wytyczne dla Recenzentów do oceny manuskryptów STRONA TYTUŁOWA Szablon strony tytułowej publikacji MANUSKRYPT Szablon głównej części publikacji WZORY OŚWIADCZEŃ Wzory dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy:  Deklaracja oryginalności pracy i oświadczenia dotyczące praw autorskich oraz konfliktu interesów STYL ENDNOTE Wzór formatowania piśmiennictwa,

Informacje o opłatach

INFORMACJA DLA AUTORÓW o opłatach za prace publikowane w Postępach Mikrobiologii Nowa opłata od 01.01.2020 r: a). dla autora korespondencyjnego – członka PTM (z opłaconą składką na rok bieżący), gdy manuskrypt jest w wersji anglojęzycznej lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska i polska): 200 + VAT (tj. 246 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany tylko w języku polskim – opłata wynosi 400 + VAT  (tj. 492 zł brutto);

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 1

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 1

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2020, 59, 1

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.