Tom 53
Zeszyt 2 • 2014

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Mechanizmy wirulencji paciorkowców β-hemolizujących10110 sierpnia 2017Virulence mechanisms factors and pathogenic of β-hemolytic streptococciK. Obszańska, I. Kern-Zdanowicz, I. Sitkiewicz
  2. Krętki Leptospira spp. – chorobotwórczość i diagnostyka zakażeń11310 sierpnia 2017Leptospira spp. spirochetes – pathogenicity and diagnosis of infections B. Fiecek, S. Tylewska-Wierzbanowska
  3. Problematyka zakażeń okołowszczepowych12310 sierpnia 2017Infections associated with implantable biomaterialsR. Pokrowiecki, S. Tyski, M. Zaleska
  4. Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki pałeczek Stenotrophomonas maltophilia13510 sierpnia 2017Restistance mechanisms to antibiotics and chemotherapeutics in Stenotrophomonas maltophiliaK. Hankiewicz-Ziołkowska, E. Gospodarek
  5. Bakterie endofityczne – ich pochodzenie i interakcje z roślinami14110 sierpnia 2017Bacterial endophytes – their origin and interaction with plantsK. Pisarska, S. J. Pietr
  6. Plastyczność bakteryjnych genomów – wewnątrzkomórkowy transfer genów15310 sierpnia 2017Bacterial genome plasticity – intracellular transfer of genetic informationU. Kasprzykowska, B. M. Sobieszczańska
  7. Plastyczność bakteryjnych genomów – międzykomórkowy transfer informacji genetycznej16510 sierpnia 2017Bacterial genome plasticity – intercellular transfer of genetic informationU. Kasprzykowska, B. M. Sobieszczańska
  8. Zakażenia układu moczowego z udziałem Proteus mirabilis – rola biofilmu i inkrustacji cewnika urologicznego17310 sierpnia 2017Urinary tract infections caused by Proteus mirabilis – role of the biofilm and the encrustation of the urological catheterD. M. Matusiak
  9. Metody wykorzystywane w ocenie oddziaływania odpadów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby18310 sierpnia 2017Methods used in the evaluation of the organic wastes influence on soil microbial activityA. Kot, M. Frąc

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2020, 59, 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.