Tom 54
Zeszyt 3 • 2015

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Znaczenie jelitowych mikrobiontów w utrzymaniu ogólnej homeostazy gospodarza20721 lipca 2017 The role of gut microbiome in the maintenance of host homeostasisM. Binek
  2. Wirofagi – nowe elementy biologiczne21721 lipca 2017Virophages – new biological elementsB. Tokarz-Deptuła, J. Śliwa-Dominiak, M. Adamiak, M. Kubiś, A. Ogórkiewicz, W. Deptuła
  3. Czynniki wirulencji grzybów z rodzaju Candida istotne w patogenezie zakażeń występujących u pacjentów żywionych pozajelitowo22421 lipca 2017Virulence factors of Candida species important in the pathogenesis of infections in patients with total parenteral nutritionM. Sikora, M. Gołaś, K. Piskorska, E. Swoboda-Kopeć
  4. Mikrobiologiczne aspekty gospodarki gnojowicą23521 lipca 2017Microbiological aspects of slurry managementK. Skowron, J. Bauza-Kaszewska, A. Kaczmarek, A. Budzyńska, E. Gospodarek
  5. Leukocydyna Panton-Valentine – aspekty znane i nieznane25021 lipca 2017Panton-Valentine leukocidin – known and unknown aspectsJ. Karakulska, P. Nawrotek, K. Fijałkowski
  6. Bokawirus człowieka – charakterystyka, chorobotwórczość, występowanie25821 lipca 2017Human bocavirus – characteristics, pathogenicity, occurrenceE. Abramczuk, K. Pancer, W. Gut, B. Litwińska
  7. Współzakażenie HGV/GBV-C i HIV: epidemiologia, patogeneza i konsekwencje kliniczne zakażenia26721 lipca 2017 HGV/GBV-C and HIV coinfection: epidemiology, pathogenesis and clinical consequences of infectionN. B. Kubisa, M. Radkowski
  8. Nanotechnologia w mikrobiologii – wybrane aspekty27521 lipca 2017Nanotechnology in microbiology – selected aspectsP. Nawrotek, A. Augustyniak
  9. Serologiczna diagnostyka boreliozy z Lyme w praktyce laboratoryjnej28321 lipca 2017Serological testing for Lyme disease in laboratory practiceI. Wojciechowska-Koszko, M. Mnichowska-Polanowska
  10. Diagnostyka serologiczna i molekularna grzybic inwazyjnych29121 lipca 2017Serological and molecular diagnostic methods for invasive fungal infectionsT. Dzieciątkowski, A. Sulowska, M. Przybylski

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.