Tom 58
Zeszyt 1 • 2019

Spis treści:

Lista aktualności:

 1. KOMUNIKATY I INFORMACJE9 kwietnia 2019NEW REPORTS AND INFORMATION
 2. WSPOMNIENIE527 marca 2019Doktor Andrzej Kasprowicz
 3. CHARAKTERYSTYKA I KIERUNKI WYKORZYSTANIA ENZYMÓW Z GRUPY WIELOMIEDZIOWYCH OKSYDAZ727 marca 2019CHARACTERISTICS AND USE OF MULTICOPPER OXIDASES ENZYMESAleksandra Góralczyk-Bińkowska, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
 4. KATELICYDYNY U LUDZI I ZWIERZĄT1927 marca 2019CATELICIDINS IN HUMANS AND ANIMALSJakub Deptuła, Beata Tokarz-Deptuła, Magdalena Malinowska-Borysiak, Michał Stosik, Wiesław Deptuła
 5. NOWO POJAWIAJĄCE SIĘ GATUNKI BAKTERII W ZAKAŻENIACH U CZŁOWIEKA2927 marca 2019NEW SPECIES OF BACTERIA IN HUMAN INFECTIONSAlicja Sękowska, Eugenia Gospodarek-Komkowska
 6. ANALIZA WYBRANYCH CECH GENETYCZNYCH, FENOTYPÓW I ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO BAKTERIAMI Z RODZAJU ENTEROCOCCUS OPORNYMI NA WANKOMYCYNĘ3527 marca 2019ANALYSIS OF SELECTED GENETIC TRAITS, PHENOTYPES, AND EPIDEMIOLOGICAL THREAT OF ENTEROCOCCUS BACTERIA RESISTANT TO VANCOMYCINWojciech Rogóż, Daniel Sypniewski, Ilona Bednarek
 7. TAKSONOMIA DERMATOFITÓW – SYSTEMY KLASYFIKACYJNE ZMIENIAJĄ SIĘ, PROBLEMY IDENTYFIKACYJNE POZOSTAJĄ TE SAME4927 marca 2019TAXONOMY OF DERMATOPHYTES – CLASSIFICATION SYSTEMS CHANGE, IDENTIFICATION PROBLEMS REMAIN THE SAMESebastian Gnat, Aneta Nowakiewicz, Przemysław Zięba
 8. THE RHIZOSPHERE MICROBIOME AND ITS BENEFICIAL EFFECTS ON PLANTS – CURRENT KNOWLEDGE AND PERSPECTIVES598 maja 2019MIKROBIOM RYZOSFERY I JEGO KORZYSTNY WPŁYW NA ROŚLINY – AKTUALNA WIEDZA I PERSPEKTYWYMałgorzata Woźniak, Anna Gałązka
 9. MIKROBIOM RYZOSFERY I JEGO KORZYSTNY WPŁYW NA ROŚLINY – AKTUALNA WIEDZA I PERSPEKTYWY5922 marca 2019THE RHIZOSPHERE MICROBIOME AND ITS BENEFICIAL EFFECTS ON PLANTS – CURRENT KNOWLEDGE AND PERSPECTIVESMałgorzata Woźniak, Anna Gałązka
 10. BAKTERIE ENDOFITYCZNE W FITODEGRADACJI TOKSYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH7022 marca 2019ENDOPHYTIC BACTERIA IN PHYTODEGRADATION OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTSDaria Chlebek, Katarzyna Hupert-Kocurek
 11. NEW DATA ON ISOPENICILLIN N SYNTHASE AND PEROXISOME CO-LOCATION IN THE HYPHAL CELLS OF PENICILLIUM CHRYSOGENUM PQ-96 – PEXOPHAGY AND EXOCYTOSIS8022 marca 2019NOWE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KOLOKACJI SYNTAZY IZOPENICYLINY N I PEROKSYSOMÓW W KOMÓRKACH STRZĘPKÓW GRZYBNI SZCZEPU PENICILLIUM CHRYSOGENUM PQ-96 – PEKSOFAGIA I EGZOCYTOZAWiesław Kurzątkowski, Paulina Górska, Małgorzata Główka, Katarzyna Woźnica, Aleksandra Zasada
 12. TWORZENIE BANKÓW KOMÓREK W PRODUKCJI BIOFARMACEUTYKÓW8722 marca 2019CELL BANKS PREPARATION IN BIOPHARMACEUTICALS PRODUCTIONAgnieszka Sobolewska-Ruta, Piotr Zaleski
 13. DEZYNFEKCJA PRZECIWWIRUSOWA W OBSZARZE MEDYCZNYM10122 marca 2019ANTIVIRAL DISINFECTION IN THE MEDICAL AREAAgnieszka Trzcińska
 14. Recenzje11122 marca 2019Reviews

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.