Tom 53
Zeszyt 2 • 2014

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Mechanizmy wirulencji paciorkowców β-hemolizujących10110 sierpnia 2017Virulence mechanisms factors and pathogenic of β-hemolytic streptococciK. Obszańska, I. Kern-Zdanowicz, I. Sitkiewicz
  2. Krętki Leptospira spp. – chorobotwórczość i diagnostyka zakażeń11310 sierpnia 2017Leptospira spp. spirochetes – pathogenicity and diagnosis of infections B. Fiecek, S. Tylewska-Wierzbanowska
  3. Problematyka zakażeń okołowszczepowych12310 sierpnia 2017Infections associated with implantable biomaterialsR. Pokrowiecki, S. Tyski, M. Zaleska
  4. Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki pałeczek Stenotrophomonas maltophilia13510 sierpnia 2017Restistance mechanisms to antibiotics and chemotherapeutics in Stenotrophomonas maltophiliaK. Hankiewicz-Ziołkowska, E. Gospodarek
  5. Bakterie endofityczne – ich pochodzenie i interakcje z roślinami14110 sierpnia 2017Bacterial endophytes – their origin and interaction with plantsK. Pisarska, S. J. Pietr
  6. Plastyczność bakteryjnych genomów – wewnątrzkomórkowy transfer genów15310 sierpnia 2017Bacterial genome plasticity – intracellular transfer of genetic informationU. Kasprzykowska, B. M. Sobieszczańska
  7. Plastyczność bakteryjnych genomów – międzykomórkowy transfer informacji genetycznej16510 sierpnia 2017Bacterial genome plasticity – intercellular transfer of genetic informationU. Kasprzykowska, B. M. Sobieszczańska
  8. Zakażenia układu moczowego z udziałem Proteus mirabilis – rola biofilmu i inkrustacji cewnika urologicznego17310 sierpnia 2017Urinary tract infections caused by Proteus mirabilis – role of the biofilm and the encrustation of the urological catheterD. M. Matusiak
  9. Metody wykorzystywane w ocenie oddziaływania odpadów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby18310 sierpnia 2017Methods used in the evaluation of the organic wastes influence on soil microbial activityA. Kot, M. Frąc

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.