Tom 54
Zeszyt 2 • 2015

Spis treści:

Lista aktualności:

 1. Działalność ruchu antyszczepionkowego, rola środków masowego komunikowania oraz wpływ poglądów religijnych na postawę wobec szczepień ochronnych9525 lipca 2017The activity of antivaccine movement, role of the mass media and influence of religious beliefs on the attitude towards immunizationA. K. Marchewka, A. Majewska, G. Młynarczyk
 2. Staphylococcus pseudintermedius – trudno rozpoznawalny patogen10325 lipca 2017Staphylococcus pseudintermedius – a pathogen difficult to identifyM. Kizerwetter-Świda, D. Chrobak-Chmiel, M. Rzewuska, M. Binek
 3. Bakterie endofityczne i ich znaczenie w mikrobiologii środowiskowej, medycynie i przemyśle11525 lipca 2017Endophytic bacteria and their role in environmental microbiology, medicine and industryM. Pawlik, T. Płociniczak, Z. Piotrowska-Seget
 4. Postępy badań nad bakteriami rodzaju Listeria12325 lipca 2017Progress in research on the genus ListeriaK. B. Muskalska, B. Szymczak
 5. Probiotyki a wybrane schorzenia u ludzi13325 lipca 2017Probiotics and the selected diseases in humansB. Tokarz-Deptuła, J. Śliwa-Dominiak, M. Adamiak, W. Deptuła
 6. Bakterie kwasu mlekowego (LAB) jako wektory do konstrukcji szczepionek14125 lipca 2017LAB (lactic acid bacteria) as live vectors for the development of safe mucosal vaccinesA. Wyszyńska, P. Kobierecka, E. K. Jagusztyn-Krynicka
 7. Bakterie Xenorhabdus i Photorhabdus, nicienie entomopatogeniczne i owady – funkcjonowanie w złożonym układzie symbiont – pasożyt – żywiciel15425 lipca 2017Bacteria Xenorhabdus and Photorhabdus, entomopathogenic nematodes and insects – their role in the complex symbiont-parasite- -host relationshipK. Kucharska, D. Kucharski, B. Zajdel
 8. ECA – wspólny antygen powierzchniowy pałeczek rodziny Enterobacteriaceae16525 lipca 2017ECA – common surface antigen of the bacilli of the Enterobacteriaceae familyK. Kasperkiewicz, M. Noszczyńska, A. Piszczek
 9. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości naturalnych jonoforów karboksylowych i ich pochodnych17525 lipca 2017Antimicrobial properties of natural carboxylic ionophores and their derivativesJ. Stefańska
 10. Mikroflora miodu jako źródło spor C. botulinum i przyczyna rozwoju botulizmu niemowląt – rozważania na temat zasadności oczyszczania miodu w kontekście obowiązującego prawa18425 lipca 2017Honey as a reservoir of C. botulinum and a risk factor for infant botulismK. Rudnicka, P. Kwiatkowska, A. Gajewski, M. Chmiela
 11. Sterylizacja za pomocą niskotemperaturowej plazmy, generowanej w warunkach ciśnienia atmosferycznego19525 lipca 2017Sterilization by low-temperature atmospheric-pressure plasmaA. Dzimitrowicz, P. Jamróz, P. Nowak
 12. KOMUNIKATY I INFORMACJE20125 lipca 2017NEW REPORTS AND INFORMATION

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.