All posts by Postępy Mikrobiologii

BRUCELLOSIS: CURRENT STATUS OF THE DISEASE AND FUTURE PERSPECTIVES

BRUCELLOSIS: CURRENT STATUS OF THE DISEASE AND FUTURE PERSPECTIVES
Sulaiman Mohammed Abu Sulayman, Roop Singh Bora, Jamal S.M. Sabir, Mohamed Morsi M. Ahmed

PDF

Abstract: Brucellosis is a transmissible bacterial zoonotic disease caused by Gram-negative coccobacillus bacteria of the genus Brucella. The disease severely hinders the livestock industry and human health. In several instances, infected animals act as carriers for the crossspecies transmission of brucellosis. Social issues, poor husbandry practices, irregularities in the marketing and movement of domestic animals, and lack of coordination between veterinary and human health services are some of the key factors responsible for the transmission and prevalence of Brucellosis. Human contact with infected domestic animals is often the transmission route of Brucellosis infection.
Therefore, human brucellosis could be eradicated globally by eradicating animal brucellosis. This review describes the current status of brucellosis and the risk factors of the disease in animals and the human population. In addition, there is a further discussion of the various issues related to the control and prevention of brucellosis in domestic animals and humans.
1. Introduction. 2. Historical background of Brucellosis. 3. Prevalence of brucellosis 4. Taxonomy 5. Epidemiology of Brucellosis 6. Risk factors for brucellosis 7. Transmission. 8. Clinical Symptoms. 9. Human brucellosis. 10. Diagnosis of brucellosis 11. Detection of
Brucella organisms. 12. Serological tests. 13. Molecular diagnostic methods. 14. Control and prevention of brucellosis

GENEROWANIE MOSTKÓW DISIARCZKOWYCH W BIAŁKACH – RÓŻNORODNOŚĆ STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA BIAŁEK DSBA

DISULFIDE BONDS FORMATION IN BACTERIAL PROTEINS – STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY AMONG DSBA PROTEINS
Anna Marta Banaś, Anna Petrykowska, Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

PDF

Streszczenie: Białka Dsb katalizują wprowadzanie mostków disiarczkowych pomiędzy grupami tiolowymi reszt cysteinowych do białek pozacytoplazmatycznych w komórkach bakterii. Proces ten warunkuje osiągnięcie przez białka prawidłowej struktury, umożliwiającej pełnienie funkcji w komórce. Najlepiej poznanym i scharakteryzowanym białkiem zaangażowanym w proces wprowadzania mostków disiarczkowych jest monomeryczna oksydoreduktaza DsbA, działająca w komórkach modelowego organizmu Escherichia coli. Badania
wielu mikroorganizmów pokazały ogromną różnorodność funkcjonowania szlaku wprowadzania mostków disiarczkowych. W prezentowanej pracy zebrano informacje charakteryzujące wyodrębnione strukturalne i filogenetyczne grupy białek DsbA różnych gatunków bakterii. Opisano ich właściwości fizykochemiczne a także oddziaływania z partnerami redoks oraz substratami. Skoncentrowano się również na opisaniu dimerycznych białek, pełniących rolę w procesie wprowadzania mostków disiarczkowych. Ponieważ białka Dsb decydują często o aktywności czynników wirulencji, poznanie ich struktur i mechanizmów działania może przyśpieszyć opracowanie
nowych terapii antybakteryjnych.
1. Wstęp. 2. System białek Dsb
Escherichia coli. 2.1. Charakterystyka tiolowej oksydoreduktazy E. coli – białka DsbA. 2.2. Białka szlaku izomeryzacji-redukcji. 3. Klasyfikacja monomerycznych białek DsbA. 3.1. Fizyczno-chemiczne właściwości różnych grup DsbA. 4. Oddziaływanie DsbA z dwiema grupami substratów – partnerami redoks oraz substratami. 4.1. Oddziaływanie z partnerami redoks. 4.2. Oddziaływanie z substratami. 5. Dimeryczne oksydoreduktazy o aktywności oksydacyjnej. 6. Podsumowanie. 7. Piśmiennictwo

Abstract: Bacterial proteins of the Dsb (disulfide bond) system catalyze the formation of disulfide bridges, a post-translational modification of extra-cytoplasmic proteins, which leads to stabilization of their tertiary and quaternary structures and often influences their activity. DsbA – Escherichia coli monomeric oxidoreductase is the best studied protein involved in this process. Recent rapid advances in global analysis of bacteria have thrown light on the enormous diversity among bacterial Dsb systems. The set of Dsb proteins involved in the oxidative pathway, varies, depending on the microorganism. In this article we have focused on characterization of structural and phylogenetic groups of monomeric DsbAs. This review discuss their physicochemical features and interactions with redox partners as well as with substrate proteins. The last part of the review concentrates on dimeric oxidoreductases responsible for disulfide generation. Many virulence factors are the substrates of the Dsb proteins. Thus unraveling the machinery that introduces disulfide bonds and expanding knowledge about Dsb protein structures and their activities may facilitate the discovery of an effective anti-bacterial drugs.
1. Introduction. 2.
Escherichia coli Dsb system. 2.1. Characteristic of the E. coli thiol oxidoreductase – DsbA. 2.2. Izomerization / reduction pathway proteins. 3. Classification of the monomeric DsbAs. 3.1. Physicochemical features of different classes of DsbAs. 4. DsbA interactions with redox partner and substrates. 4.1. DsbA interactions with redox partner. 4.2. DsbA interactions with substrates. 5. Dimeric Dsb proteins with oxidative activity. 6. Conclusions. 7. References

BACILLUS THURINGIENSIS – NOWY POTENCJAŁ APLIKACYJNY

BACILLUS THURINGIENSIS – NEW APPLICATION POTENTIAL
Aleksandra Gęsicka, Agata Henschke, Zuzanna Barańska, Agnieszka Wolna-Maruwka

PDF

Streszczenie: Owadobójcze właściwości Bacillus thuringiensis (Bt) sprawiają, że jest to cenny gatunek bakterii dla rozwoju rolnictwa. Produkowane przez Bt białka Cry i Cyt działają w sposób selektywny, dlatego ich stosowanie prowadzi do wyeliminowania tylko larw owadów docelowych. Znane są również inne substancje produkowane przez bakterie Bt, które mogą się przyczynić do eliminacji agrofagów i promowania wzrostu roślin. Ponadto podejmowane są próby stosowania szczepów B. thuringiensis w procesie bioremediacji terenów skażonych toksycznymi związkami organicznymi oraz w medycynie, w zwalczaniu patogenów ludzkich i zwierzęcych oraz komórek nowotworowych.
1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka gatunku
Bacillus thuringiensis. 3. Czynniki wirulencji Bacillus thuringiensis. 4. Wykorzystanie Bacillus thuringiensis w nowoczesnym rolnictwie 5. Nowe możliwości wykorzystania bakterii Bacillus thuringiensis. 6. Podsumowanie

Abstract: One of essential bacteria used in modern agriculture, in particular because of its ability to eradicate insects, is Bacillus thuringiensis. Cry and Cyt proteins produced by Bt are selective, therefore using those proteins eliminates only larvae of target insects. There are various other known substances produced by Bt bacteria, that may help with further elimination of pests and promoting plant growth. Furthermore, there are attempts being made to use Bt strains in bioremediation of contaminated sites as well as in medicine, especially in combating human and animal pathogens, or cancer cells.
1. Introduction. 2. Characteristics of
Bacillus thuringiensis. 3. Virulence factors of Bacillus thuringiensis. 4. Applications of Bacillus thuringiensis in modern agriculture 5. Novel possible applications of Bacillus thuringiensis. 6. Conclusions

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA REAKCJI PCR W ROZPOZNAWANIU BORELIOZY

DIAGNOSTIC USEFULNESS OF PCR IN THE RECOGNITION OF LYME DISEASE
Weronika Grąźlewska, Bartłomiej Ferra, Lucyna Holec-Gąsior

PDF

Streszczenie: Borelioza jest wieloukładową chorobą wywoływaną przez bakterie zaliczane do kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato. Wektorem przenoszącym infekcję są kleszcze z rodzaju Ixodes, które zakażają kolejnych żywicieli krętka podczas spożywania ich krwi. Zróżnicowany przebieg boreliozy uniemożliwia jej rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych. W związku z tym diagnostyka choroby z Lyme opiera się głównie na metodach laboratoryjnych, zarówno bezpośrednich (wykrycie obecności DNA lub białek czynnika zakaźnego w materiale biologicznym pobranym od pacjenta) jak i pośrednich (badania serologiczne). Powszechnie rekomendowanym
podejściem jest serodiagnostyka, jednakże z powodu czasu wymaganego do wytworzenia przez organizm swoistych przeciwciał nie jest ona przydatna w początkowym okresie infekcji. Metody mikrobiologiczne, będące złotym standardem w wykrywaniu wielu infekcji bakteryjnych, nie są szeroko wykorzystywane w rozpoznaniu boreliozy ze względu na wysokie wymagania wzrostowe
B. burgdorferi s.l. oraz długi czas oczekiwania na wynik. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być diagnostyka molekularna polegająca na wykrywaniu DNA krętka za pomocą reakcji PCR, która jest wysoko specyficzna oraz czuła. Jednakże efektywność tego podejścia zależy
od wielu czynników dlatego konieczne jest opracowanie wystandaryzowanego algorytmu diagnostycznego zapewniającego powtarzalność wyników we wszystkich laboratoriach.
1. Wprowadzenie. 2. Genom
B. burgdorferi s.l. 3. Diagnostyka boreliozy. 4. Rodzaje reakcji PCR wykorzystywane w diagnostyce boreliozy. 5. Geny wykorzystywane w detekcji DNA B. burgdorferi s.l. 6. Identyfikacja genogatunków B. burgdorferi s.l. 7. Materiał kliniczny. 8. Czynniki wpływające na wydajność reakcji PCR. 9. Zalecenia dotyczące zastosowania diagnostyki PCR. 10. Podsumowanie

Abstract: Lyme disease is a multisystem disease caused by bacteria belonging to the group Borrelia burgdorferi sensu lato. The vector that carries the infection is a tick of the genus Ixodes, that infects subsequent hosts of the spirochete during blood-meal. The varied course of Lyme disease makes it impossible to recognize it on the basis of clinical symptoms. Therefore, the diagnosis of Lyme disease is based mainly on laboratory methods, both direct (detection of the presence of DNA or infectious agent proteins in the biological material collected from the patient) and indirect (mainly serological tests). A commonly recommended approach is serodiagnosis, however, due to the time required for the body to produce specific antibodies, it is not useful in the earliest period of infection. Microbiological diagnostics also can not be used to diagnose Lyme disease in the first weeks of the disease due to its low sensitivity and long waiting time for the result. The solution seems to be molecular diagnostics based on the detection of the spirochete DNA using PCR reaction that is highly specific and sensitive. However, the effectiveness of this approach depends on many factors, therefore it is necessary to develop a standardized protocol ensuring reproducibility of results in all laboratories.
1. Introduction. 2. Genome of
B. burgdorferi s.l. 3. Diagnosis of Lyme borreliosis. 4. Types of PCR reactions used in the diagnosis of Lyme disease. 5. Target genes used to DNA detection of B. burgdorferi s.l. 6. Identification of B. burgdorferi s.l. genotypes. 7. Clinical material. 8. The factors affecting the efficiency of PCR. 9. Recommendations for the use of PCR diagnostics. 10. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 1

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 1

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2021, Tom 60, Zeszyt 1

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.